bài tập về lăng kínhDạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải

Với Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt từ cơ lên kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong số bài xích thi đua môn Vật lí 11.

I. Lý thuyết

Bạn đang xem: bài tập về lăng kính

a. Cấu tạo

- Lăng kính là một trong những khối hóa học vô xuyên suốt, đồng hóa học (thủy tinh nghịch, nhựa…), thông thường sở hữu dạng lăng trụ tam giác.

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

- Về góc nhìn quang quẻ học tập, một lăng kính được đặc thù bởi:

+ Góc phân tách quang quẻ A (góc thích hợp vị nhị mặt mũi của lăng kính).

 + Chiết suất n

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

b. Đường truyền của tia sáng sủa qua loa lăng kính 

- Chiếu cho tới mặt mũi mặt của lăng kính một chùm tia sáng sủa hẹp đơn sắc SI, tao thấy:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

+ Khi sở hữu tia ló thoát khỏi lăng kính thì tia ló khi nào cũng chếch về lòng lăng kính đối với tia cho tới.

+ Góc tạo ra vị tia ló và tia cho tới gọi là góc chếch D của tia sáng sủa Khi truyền qua loa lăng kính.

- Đối với lăng kính bản năng toàn phần (lăng kính thủy tinh nghịch sở hữu thiết diện trực tiếp là một trong những tam giác vuông cân).

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

c. Công thức lăng kính bịa vô ko khí:

- sini1 = nsinr1

- sini2 = nsinr2

- A = r1 + r2

- D = i1 + i2 – A với D là góc chếch thân thiện tia cho tới và tia ló

- Khi i1 = i2 (r1 = r2) thì D = Dmin

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

- Trong tình huống góc i1 và góc phân tách quang quẻ A nhỏ (< 10o) thì:

    i1 = nr1

    i2 = nr2

    A = r1 + r2

    D = (n – 1)A

II. Phương pháp

- sít dụng công thức lăng kính nhằm giải những đòi hỏi của Việc.

Chú ý: 

Trong một vài tình huống, tao cần dùng đến:

+ toan luật phản xạ: i = i’

+ toan luật khúc xạ: n1sini1 = n2sini2 

+ ĐK bản năng toàn phần Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết  với Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết  

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới lăng kính, sở hữu thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló tương truyền sát mặt mũi BC.  Chiết suất n của lăng kính có mức giá trị là bao nhiêu?

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

Ta có: Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

Ví dụ 2: Một lăng kính sở hữu góc phân tách quang quẻ là 60ο. sành phân tách suất của lăng kính so với độ sáng đỏ lòe là một trong những,5. Chiếu tia sáng sủa red color vô mặt mũi mặt của lăng kính với góc cho tới 60ο. Tính góc chếch của tia ló đối với tia cho tới.

Hướng dẫn giải

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

 r1 = 35,3ο r2 = A – r1 = 24,7ο; sini2 = nsinr2 = 0,63 = sin38,00

 i2 = 38,8ο D = i2 + i2 – A = 38,80.

Ví dụ 3:Cho một lăng kính sở hữu phân tách suất 1,5 bịa vô bầu không khí, thiết diện trực tiếp là một trong những tam giác đều ABC. Trong mặt mũi phẳng lặng ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy vậy song với góc cho tới 15°. Tia ló thoát khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

+ Tia IJ cù theo hướng kim đồng hồ đeo tay đối với SI một góc là 

D1 = 15° − 9,936° = 5,064° 

+ Tia JK cù theo hướng kim đồng hồ đeo tay đối với IJ là 

D2 = 180° − 2.50,064° = 79,872°

+ Tia KR cù theo hướng kim đồng hồ đeo tay đối với JK là 

D3 = 15° − 9,936° = 5,064°. 

Vì vậy, tia ló chếch đối với tia cho tới là D1 + D2 + D3 = 90°

IV. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Lăng kính sở hữu góc ở đỉnh là 60°, phân tách suất 1,5, ở vô bầu không khí. Chiếú góc cho tới một phía mặt mũi của lăng kính một chùm sáng sủa tuy vậy tuy vậy.

A. Không sở hữu tia sáng sủa ló thoát khỏi mặt mũi mặt loại nhị.    

B. Góc ló to hơn 300.

C. Góc ló nhỏ rộng lớn 300.                                         

D. Góc ló nhỏ rộng lớn 250.

Đáp án: A

Xem thêm: điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của hy lạp và la mã cổ đại

Bài 2: Cho tia sáng sủa truyền cho tới lăng kính sở hữu thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân như hình vẽ. Tia ló tương truyền sát mặt mũi BC. Góc chếch tạo bởi lăng kính có mức giá trị nào sau đây:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

A. 00 

B. 22,50

C. 450 

D. 900

Đáp án: C

Bài 3: Cho tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới lăng kính, sở hữu thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló tương truyền sát mặt mũi BC. Chiết suất n của lăng kính có giá trị gần độ quý hiếm này nhất sau đây:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

A. 1,4                             

B. 1,5                            

C. 1,7                             

D. 1,8

Đáp án: A

Bài 4: Một lăng kính thủy tinh nghịch sở hữu phân tách suất n = 1,5; thiết diện đó là một tam giác đều, được bịa vô bầu không khí. Tính góc chếch của tia sáng sủa qua loa lăng kính Khi góc cho tới là 30o.

A. 47,10                                          

B. 22,50                                          

C. 36,4

D. 40,50

Đáp án: A

Bài 5: Cho một lăng kính thủy tinh nghịch sở hữu thiết diện là tam giác vuông cân nặng bịa vô bầu không khí, góc phân tách quang quẻ đối lập với mặt mũi huyền. Nếu góc khúc xạ r1 = 300 thì góc cho tới r2 là bao nhiêu?

A. 150.                           

B. 300                             

C. 450.                           

D. 600.

Đáp án: D

Bài 6: Chiếu một tia sáng sủa với góc cho tới 600 vô mặt mũi mặt môt lăng kính sở hữu thiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt mũi mặt loại nhất vị góc cho tới ở mặt mũi mặt loại nhị. sành lăng kính bịa vô bầu không khí. Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính là

A. √3/2                          

B. √2/2                          

C. √3                             

D. √2

Đáp án: C

Bài 7: Chiếu một tia sáng sủa bên dưới một góc cho tới 250 vào trong 1 lăng kính sở hữu đem góc phân tách quang quẻ 500 và phân tách suất 1,4. Góc chếch của tia sáng sủa qua lăng kính là

A. 23,660.                                                            

B. 250.                           

C. 26,330.                                                            

D. 40,160.

Đáp án: A

Bài 8: Cho một lăng kính sở hữu chiêt sut 1,5 bịa vô bầu không khí, tiêt diện trực tiếp là một trong những tam giác đều ABC. Trong mặt mũi phang ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy vậy song với góc cho tới 30°. Tia ló ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc gần độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 300                          

B. 22,50                        

C. 450                          

D. 900.

Đáp án: C

Bài 9: Cho một lăng kính sở hữu phân tách suất 1,5 bịa vô bầu không khí, thiết diện trực tiếp là một trong những tam giác đều ABC. Trong mặt mũi phẳng lặng ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy vậy song với góc cho tới 15°. Tia ló ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc gần độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 300                          

B. 22,50                        

C. 450                          

D. 900.

Đáp án: D

Bài 10: Lăng kính thủy tinh nghịch sở hữu thiết diện trực tiếp là tam giác cân nặng ABC đỉnh A, phân tách suất n, bịa vô bầu không khí. Một tia sáng sủa đơn sắc được chiếu vuông góc cho tới mặt mũi mặt AB. Sau nhị chuyến bản năng toàn phần bên trên nhị mặt mũi AC và AB, ti sáng sủa ló thoát khỏi lòng BC theo đuổi phưong vuông góc với BC. Giá trị của góc phân tách quang quẻ A và phân tách suất n (có thể) thứu tự là

A. A = 360 và n = 1,7.                                           

B. A = 360 và n = 1,5.     

C. A = 350 và n = 1,7.                                           

D. A = 350 và n =1,5.

Đáp án: A

Xem tăng cách thức giải những dạng bài xích tập dượt Vật Lí lớp 11 hoặc, cụ thể khác:

  • Các dạng bài xích tập dượt về thấu kính và cơ hội giải
  • Các dạng bài xích tập dượt về đôi mắt và cơ hội giải
  • Dạng bài xích tập dượt tương quan cho tới kính lúp và cơ hội giải
  • Dạng bài xích tập dượt về kính hiển vi và cơ hội giải
  • Dạng bài xích tập dượt về kính thiên văn và cơ hội giải

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học