bài tập toán lớp 7

Nhằm canh ty những em học viên có tài năng liệu ôn tập dượt môn Toán lớp 7, VnDoc gửi cho tới chúng ta Sở đề ôn tập dượt Toán lớp 7. Tài liệu tổ hợp những thắc mắc Toán lớp 7 cơ phiên bản và nâng lên giành riêng cho chúng ta học viên xem thêm, tự động rèn luyện nhằm mục tiêu gia tăng lại kỹ năng, học tập chất lượng môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tập chất lượng.

Để vận tải bài xích tập dượt chào chúng ta nhấn nút vận tải về nhằm coi đầy đủ vẹn nội dung

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án chính trong số đáp án sau:

Kết ngược của biểu thức: Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7 là:

Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 2: Tìm x, biết:
Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 3: Kết ngược của biểu thức Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7 là:
Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 4: Tìm x, biết:
Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 5: So sánh: 224 và 316

Bài 6: Tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64 b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính: Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 8: Các tỉ trọng thức lập được kể từ đẳng thức: 12.trăng tròn =15.16 là:

Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7

Bài 9: Tìm tỉ số x/y, biết x, nó thoả mãn:

Bài 10: Tìm x, nó biết: x/y = 2/5 và x + nó = 70

Bài 11. Tìm sai lầm không mong muốn nhập lời nói giải sau và sửa lại địa điểm sai:

a. √81 = 9; √0,49 = 0,7; √0,9 = 0,3

b. (√5)2 = 5; √-(13)2 = -13; √1024 = 25

c. √0,01 = 0,1; √121 = 112; √100 = 10

Bài 12: Tìm x ϵ Q, biết:

a. x2 + 1 = 82

b. x2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. Mẹ chúng ta Minh gửi chi phí tiết kiệm chi phí 2 triệu đồng theo dõi thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 mon, u Minh được lĩnh cả vốn liếng lộn lãi là 2 062 400.Tính lãi vay mỗi tháng của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Bài 14. Theo ăn ý đồng, nhì tổ phát hành phân chia lãi cùng nhau theo dõi tỉ trọng 3:5. Hỏi từng tổ được phân chia từng nào nếu như tổng số lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong mặt mũi phẳng lặng toạ chừng vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ bên trên và một hệ trục toạ chừng Oxy những trang bị thị của những hàm số:

a) nó = - 2x; b) nó = 3x/2 c) nó = -5x/2

Bài 17: Chọn câu tuyên bố chính trong số câu sau:

a) Hai góc đối đỉnh thì đều nhau.

b) Hai góc đều nhau nhưng mà đỉnh chung thì đối đỉnh.

c) Nếu nhì góc kề bù nhau thì nhì tia phân giác của bọn chúng vuông góc cùng nhau.

d) Nếu hai tuyến đường trực tiếp hạn chế một đường thẳng liền mạch loại tía thì nhì góc ví le nhập đều nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM và ON sao mang lại OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo những góc: AOM, BON.

b) Chứng minh: góc NOA = góc MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố chính trong số câu sau:

a) Trong một tam giác, ko thể sở hữu nhì góc tù.

b) Góc ngoài của tam giác cần là góc tù.

c) Nếu cạnh lòng và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng này vì thế cạnh lòng và góc đối lập với cạnh ấy của tam giác cân nặng cơ thì nhì tam giác cơ đều nhau.

d) Nếu nhì cạnh và một góc của tam giác này vì thế nhì cạnh và một góc của tam giác cơ thì nhì tam giác cơ đều nhau.

Bài trăng tròn. Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Điểm D nằm trong cạnh AB, điểm E nằm trong cạnh AC sao mang lại AD = AE. Gọi K là phó điểm của BE và CD. Chứng minh rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD vì thế tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. Cho tam giác ABC; \hat{B} = 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC lấy điểm D sao mang lại \hat{BAD} = 600. Gọi H là trung điểm của BD.

a.Tính chừng nhiều năm HD

b.Tính chừng nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC liệu có phải là tam giác vuông hoặc không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a và lập phương của b.

b. Hiệu những lập phương của a và b.

c. Lập phương của hiệu a và b.

Bài 23. Cho tam giác ABC vuông ở A, sở hữu AB = 5cm, BC = 13. Ba lối trung tuyến AM, BN, CE hạn chế nhau bên trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích S tam giác BOC

Bài 24: Cho tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là phó điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách kể từ điểm I cho tới những cạnh của tam giác.

Bài 25: Tìm độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức

a) (x-2)2 + 2019

b) (x-3)2 + (y-2)2 – 2018

c) -(3-x)100 – 3(y+2)200 + 2020

d) (x+1)2 + 100

e) (x2+3)2 + 125

f) -(x-20)200 -2(y+5)100 + 2019

Bài 26. Tính độ quý hiếm của biểu thức

1) A = x5 – 2019x4 + 2019x3 – 2019x2 + 2019x – 2020 bên trên x=2018

B = 2x5 + 3y3 biết (x-1)20 + (y-2)30 = 0

Bài 27. Thu gọn gàng những nhiều thức sau rồi thám thính bậc của nhiều thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)

Xem thêm: con người trước khi chết có biểu hiện gì

b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

c.  2x2 yz + 5xy2 z - 5x2 yz + xy2 z + xyz

Bài 28. Cho những nhiều thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 29: Tìm nhiều tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + (12x4– 15x2y + 2xy2 +7) = 0

e. (2xy2 + x2 – x2 y) – M = -xy2 + x2 nó +1

Bài 30: Cho những nhiều thức:

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 31. Tìm một nghiệm của từng nhiều thức sau:
a. f(x) = x3– x2 +x -1

b. g(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. h(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 32. Tìm nghiệm của những nhiều thức sau:

a. x2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. x3 + 27

Bài 33. Cho nhiều thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là là nghiệm của nhiều thức f(x)

Bài 34. Cho nhì nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 35. Cho nhiều thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. hiểu 5a + b + 2c = 0. Chứng tỏ rằng Q(2).Q(-1) 0

b. hiểu Q(x) = 0 với từng x. Chứng tỏ rằng a = b = c = 0.

Bài 36. Cho tam giác ABC vuông ở A, sở hữu AB = 5cm, BC = 13. Ba lối trung tuyến AM, BN, CE hạn chế nhau bên trên O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích S tam giác BOC

Bài 37. Cho tam giác ABC; góc A = 900; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là phó điểm những tia phân giác của tam giác ABC.Tính khoảng cách kể từ điểm I cho tới những cạnh của tam giác.

Bài 38.Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, góc A vì thế 400. Đường trung trực của AB hạn chế BC ở D.

a. Tính góc CAD.

b. Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao mang lại AM = CD. Chứng minh tam giác BMD cân nặng.

Bài 39. Cho tam giác ABC vuông ở A, lối cao AH, phân giác AD. Gọi I, J theo lần lượt là những phó điểm những lối phân giác của tam giác ABH, ACH; E là phó điểm của đường thẳng liền mạch BI và AJ. Chứng minh rằng:

a. Tam giác ABE vuông

b. IJ vuông góc với AD

Bài 40. Cho tam giác đều AOB, bên trên tia đối của tia OA, OB lấy theo dõi trật tự những điểm C và D sao mang lại OC = OD. Từ B kẻ BM vuông góc với AC, công nhân vuông góc với BD. Gọi Phường là trung điểm của BC. Chứng minh:

a. Tam giác COD là tam giác đều

b. AD = BC

c. Tam giác MNP là tam giác đều

Bài 41. Cho tam giác cân nặng ABC, AB = AC, lối cao AH. Kẻ HE vuông góc với AC. Gọi O là trung điểm của EH, I là trung điểm của EC. Chứng minh:

a. IO vuông góc vơi AH

b. AO vuông góc với BE

Bài 42. Cho tam giác nhọn ABC. Về phía ngoài của tam giác vẽ những tam giác vuông cân nặng ABE và ACF ở B và C.Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao mang lại AI = BC. Chứng minh:

a. Tam giác ABI vì thế tam giác BEC

b. BI = CE và BI vuông góc với CE.

c. Ba đường thẳng liền mạch AH, CE, BF hạn chế nhau bên trên một điểm.

Bài 43.

Cho tam giác vuông cân nặng ABC (AB = AC), tia phân giác của những góc B và C hạn chế AC và AB theo lần lượt bên trên E và D.

a) Chứng minh rằng: BE = CD; AD = AE.

b) Gọi I là phó điểm của BE và CD. AI hạn chế BC ở M, minh chứng rằng những ∆MAB; MAC là tam giác vuông cân nặng.

c) Từ A và D vẽ những đường thẳng liền mạch vuông góc với BE, những đường thẳng liền mạch này hạn chế BC theo lần lượt ở K và H. Chứng minh rằng KH = KC.

Bài 44.

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao mang lại ME = MA. Chứng minh rằng:

a) AC = EB và AC // BE

b) Gọi I là một trong điểm bên trên AC ; K là một trong điểm bên trên EB sao mang lại AI = EK . Chứng minh tía điểm I , M , K trực tiếp hàng

c) Từ E kẻ EH ⊥ BC (H ∈ BC). hiểu góc HBE = 50o ; góc MEB = 25o. Tính goc HEM và góc BEM.

.........................

Bộ đề ôn tập dượt Toán lớp 7 được VnDoc share bên trên trên đây kỳ vọng sẽ hỗ trợ những em bao quát lại những dạng bài xích thông thường sở hữu nhập công tác Toán 7 môn Đại số và Hình học tập, kể từ cơ canh ty những em nâng lên kĩ năng giải Toán và học tập chất lượng Toán 7 rộng lớn.

Xem thêm: tế bào nhân sơ có kích thước nhỏ nên

Ngoài Sở đề ôn tập dượt Toán lớp 7, chào chúng ta xem thêm tăng Giải Toán 7 bên trên VnDoc nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn.

Mời chúng ta xem thêm thêm:

  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 1
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 2
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 3
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 4
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 5
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 6
  • Phiếu bài xích tập dượt ôn trong nhà môn Toán lớp 7 - số 7

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 7. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.