bài tập toán lớp 4

Các dạng Toán lớp 4 cả năm

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm không thiếu thốn những dạng Toán và bài xích tập luyện Toán nhập toàn cỗ lịch trình học tập lớp 4 canh ty những em học viên dễ dàng và đơn giản thâu tóm lại kiến thức và kỹ năng, luyện đề hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 4

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Giải bài xích tập luyện SGK Toán lớp 4 bao hàm những nội dung điều giải hoặc bài xích tập luyện sách giáo khoa. Với Lời giải Toán lớp 4 của VnDoc mang lại SGK không thiếu thốn cụ thể những bài tập toán lớp 4 sẽ tiến hành xử lý nhanh gọn, dễ nắm bắt.

>> Chi tiết: Giải bài xích tập luyện Toán 4

GIẢI VỞ BÀI TẬP LỚP 4

Giải vở bài tập toán lớp 4 không thiếu thốn những bài xích tập luyện nhập cả năm học tập 35 tuần. Các bài xích giải ứng với từng tiết học tập cho những em học viên tìm hiểu thêm, sẵn sàng cho những bài học kinh nghiệm bên trên lớp.

>> Chi tiết: Giải Vở Bài Tập Toán 4

Ngoài rời khỏi những em tham lam khảo: Một số dạng Toán cơ phiên bản và nâng lên lớp 4

DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN

Lý thuyết:

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm 3 hàng: mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, mặt hàng trăm

- Lớp ngàn bao gồm 3 hàng: mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn nghìn

- Lớp triệu gồm: Hàng triệu, hàng trăm triệu, mặt hàng tăm triệu

Bài 1: Đọc những số sau:

100000:……………………………………………………………………………………..

1 000 000:

30 000 000: ………………………………………………………………………………...

45 234 345: ………………………………………………………………………………...

234 445 098:………………………………………………………………………………...

123 000 209:………………………………………………………………………………...

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn:……………………………………………………………………

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhị ngàn tía trăm:………………………………………

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai:……………………………..

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị:…………………………………………………………

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị:…………………………………………………..

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị:…………………………………………………………………..

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 123; 124; 125;………;…………..;……….

b/ 346; 348; 350………;…………..;……….

c/ 450; 455’460;………;…………..;……….

d/ 781; 783; 785;………;…………..;……….

e/ 1; 2; 4; 8; 16;………;…………..;……….

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

b/ Viết số lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ sô:

……………………………………………………………………………………………….

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

d/ Viết số chẵn lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

e/ Viết số lẻ lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số:

……………………………………………………………………………………………….

g/ Viết số tròn xoe chục nhỏ nhất:………………………………………………………………..

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất:…………………………………………………………………..

i/ Viết số lẻ bé nhỏ nhất: ………………………………………………………………………..

Gợi ý giải

Bài 1: Đọc những số sau:

100000: Một trăm nghìn

1 000 000: Một triệu

30 000 000: Ba mươi triệu

45 234 345: Bốn năm triệu nhị trăm tía mươi tư ngàn tía trăm tứ mươi lăm

234 445 098: Hai trăm tía mươi tư triệu tứ trăm tứ mươi lăm ngàn ko trăm chín mươi tám

123 000 209: Một trăm nhị mươi tía triệu ko ngàn nhị trăm linh chín

Bài 2. Viết những số sau:

a/ Hai trăm linh tía nghìn: 203 000

b/ Một triệu chín trăm tứ mươi nhị ngàn tía trăm: 1 942 300

c/ Ba trăm linh tám triệu ko ngàn chín trăm sáu mươi hai: 308 000 962

Bài 3. Viết số gồm:

a/ 4 triệu, 6 trăm ngàn và 9 đơn vị: 4 600 009

b/ 3 chục triệu, 4 triệu, 7 trăm và 8 đơn vị: 34 700 008

d/ 2 trăm triệu và 3 đơn vị: 200 000 003

Bài 4. Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

300 484 098; 198 390 456; 568 403 021; 873 049 764; 873 876 986

300 484 098:  Ba trăm triệu

198 390 456: Ba trăm nghìn

568 403 021: Ba nghìn

873 049 764: Ba triệu

873 876 986:  Ba triệu

Bài 5. Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 123; 124; 125; 126; 127; 28

b/ 346; 348; 350; 352; 354; 356

c/ 450; 455; 460; 465; 470; 475

d/ 781; 783; 785; 787; 789; 791

e/ 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128

Bài 6.

a/ Viết số nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

b/ Viết số lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 9999

c/ Viết số chẵn nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 10, 100, 1000

d/ Viết số chẵn lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 98, 998, 9998

e/ Viết số lẻ lớn số 1 với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 99, 999, 999

g/ Viết số lẻ nhỏ nhất với nhị chữ số, tía chữ số, tứ chữ số: 11, 101, 1001

g/ Viết số tròn xoe chục nhỏ nhất: 10

h/ Viết số chẵn nhỏ nhất: 2

i/ Viết số lẻ bé nhỏ nhất: 1

DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ TÍNH, TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

b/ x – 23345 = 9886

c/ 283476 + x = 986352

d/ hắn × 123 = 44772

e/ X : 637 = 2345

g/ 212 552 : x = 326

h/ 40000 – x =3876

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

224454 + 98808

200000 – 9876

5454 x 43

654 x 508

39212 : 43

10988 : 123

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

b/ 123 x 4 x 25

c/ 2 x 4 x 25 x 50

d/ (450 x 27) : 50

Bài 4. Tính vì như thế 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345

b/ 398 x 367

c/ 398 x 405

d/ 324 x 34

e/ 4762 x 567

g/ 12323 : 343

h/ 34579 : 456

i/ 23971 : 24

k/ 30987 : 397

m/ 12908 : 546

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam coffe, ngôi nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn ngôi nhà chưng An 563kg coffe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp rất nhiều lần kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc vì như thế một nửa kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm x:

a/ x + 456788 = 9867655

x  =  9867655 - 456788

x   =  9410867

b/ x – 23345 = 9886

x  =  9886 + 23345

x = 33231

c/ 283476 + x = 986352

x  = 986352 - 283476

x  = 702876

d/ hắn × 123 = 44772

y = 44772 : 123

y  = 364

e/ X : 637 = 2345

x  = 2345 x 637

x  = 1493765

g/ 212 552 : x = 326

x  = 212552 : 326

x  = 652

h/ 40000 – x = 3876

x  = 40000 - 3876

x  = 36124

i/ (x + 1233) – 1978 = 9876

x + 1233 = 9876 – 1978

x + 1233 = 7898

x = 7898 -1233

x = 6665

k/ x : 2 : 3 = 138

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Học sinh tự động bịa tính

Kết ngược như sau:

224454 + 98808 =323262

200000 – 9876 = 190124

5454 x 43 = 234522

654 x 508 = 332232

39212 : 43 = 911 (dư 39)

10988 : 123 = 89 (dư 41)

Bài 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a/ 12347 + 23455 + 76545

12347 + (23455 + 76545) = 12347+ 100000 = 1123447

b/ 123 x 4 x 25 = 123 x (4 x 25) = 123 x 100  = 12300

c/ 2 x 4 x 25 x 50 = (2 x 50) x (25 x 4) = 100 x 100 = 10000

d/ (450 x 27) : 50 = 12150 : 50 = 243

Bài 4. Tính vì như thế 2 cách:

a/ 234 x 25 + 234 x 75

b/ 765 x 123 – 765 x 23

c/ 476 x (45 + 55)

d/ 2415 : 5 : 3

e/ (76 x 28) : 7

g/ (175 + 29070) : 5

h/ (3224 – 1236): 4

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a/ 1234 x 345 = 425730

b/ 398 x 367 = 146066

c/ 398 x 405 = 161190

d/ 324 x 34 = 11016

e/ 4762 x 567 = 2700054

g/ 12323 : 343 = 35 (dư 318)

h/ 34579 : 456 = 75 (dư 379)

i/ 23971 : 24 = 998 (dư 19)

k/ 30987 : 397 = 78 (dư 21)

m/ 12908 : 546 = 23 (dư 350)

Bài 6. Nhà chưng An thu hoạch được 12 487 kilogam coffe, ngôi nhà chưng Thành thu hoạch được thấp hơn ngôi nhà chưng An 563kg coffe. Hỏi cả nhị chưng thu hoạch được từng nào kilogam cà phê?

Đáp án: 24411(kg)

Bài 7. Kho thóc loại nhất chứa chấp 1243 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc gấp rất nhiều lần kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 3729

Bài 8. Kho thóc loại nhất chứa chấp 3245 tấn thóc, kho loại nhị chứa chấp số thóc vì như thế một nửa kho loại nhất. Hỏi những nhị kho thóc với toàn bộ từng nào tấn thóc?

Đáp án: 4867,5 tấn

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

KHỐI LƯỢNG: Tấn, tạ, yến, kilogam, hg, dag, g

ĐỘ DÀI: Km, hm, dam, m, dm, centimet, mm

DIỆN TÍCH: m2, dm2, cm2

Bài 1. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 1 tấn = ……tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = ………tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = ……kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam =…..kg

e/ 4 hg = ……g;

g/ 7 dag = …….g;

i/ 23 tạ = …….yến;

k/ 12T 5 kilogam = ……..kg

m/ \frac{1}{2}tấn = …….kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = …….kg;

p/ \frac{1}{5}kg = …….g;

q/ \frac{1}{5}tạ = …….g;

Bài 2. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 20000 kilogam = ……tạ;

b/ 12000 tạ = ……tấn;

c/ 45000 g = .…kg;

d/ 23000kg = ….tấn

e/ 3456 kilogam = ……tấn…….kg;

g/ 1929 g = …….kilogam ….. g;

h/ 349 kilogam =…….tạ……kg

Bài 3. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 3 km = ………m;

b/ 3km 54m =……..m;

c/ 12 m = …….dm;

d/ 7m 4cm = ……cm

g/ một nửa km = …….m;

h/ 1/5 m = …….cm;

i/ 2600dm = …….m;

k/ 4200cm = ……m;

Bài 4. Viết số tương thích nhập khu vực chấm

a/ 5m2 = …….dm2;

b/ 12 dm2 = ……..cm2;

c/ 3m2 = ……..cm2;

d/23m2 = ………..cm2

e/ 4500dm2= …….m2;

g/ 30000cm2= ……….dm2;

h/ 1200000m2=……………hm2

Bài 5. Viết số tương thích nhập khu vực chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = …….phút;

b/ 4 phút 23 giây = ……giây;

c/ 7 phút 12 giây =……giây

d/ một nửa giờ = …….phút;

g/ 1/3 phút = ……giây;

h/ 1/5 phút =……giây

i/ 123 giây = …….phút……..giây;

k/ 189 phút = …….giờ………phút

m/ 3 thế kỉ = ………năm;

n/ 1/5 thế kỉ = …….năm;

p/ 3 ngày = ……….giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

e) 875m … 46hm

f) 12km 750dam … 12750m

g) 3 năm 18 mon … 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần với 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì với từng nào ngày?

b) 623 ngày thì với từng nào tuần?

Bài 9: Một con xe xe hơi chở từng đợt chở được 516kg cam. Hỏi 30 đợt thì chở được từng nào kilogam cam?

Bài 10: Tính thời hạn Minh triển khai những hoạt động và sinh hoạt buổi sáng?

Minh thức dậy khi 6 giờ 15 phút tập luyện thể thao và dọn dẹp cho tới 6 giờ 35 phút. Sau cơ quốc bộ cho tới ngôi trường là khi 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh tập luyện thể thao và dọn dẹp là bao lâu?

b) Thời gian dối Minh quốc bộ cho tới ngôi trường mất mặt từng nào phút?

Gợi ý giải

Bài 1. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 1 tấn = 10 tạ;

b/ 2 tấn 3 tạ = 23 tạ;

c/ 4 tấn 6 kilogam = 1006 kg;

d/ 5 tạ 17 kilogam = 517kg

e/ 4 hg = 400 g;

g/ 7 dag = 70 g;

i/ 23 tạ = 230 yến;

k/ 12T 5 kilogam = 12005 kg

m/ \frac{1}{2}tấn = 500 kg;

n/ \frac{1}{5}tạ = trăng tròn kg;

p/ \frac{1}{5}kg = 200g;

q/ \frac{1}{5}tạ =  200000 g;

Bài 2. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 20000 kilogam = 200 tạ;

b/ 12000 tạ = 1200 tấn;

c/ 45000 g = 45 kg;

d/ 23000kg = 23 tấn

e/ 3456 kilogam = 3 tấn 456 kg;

g/ 1929 g = 1 kilogam 929 g;

h/ 349 kilogam = 3 tạ 49 kg

Bài 3. Viết số tương thích nhập khu vực chấm:

a/ 3 km = 1000 m;

b/ 3km 54m =3054 m;

c/ 12 m = 12000 dm;

d/ 7m 4cm = 704 cm

g/ một nửa km = 500 m;

h/ 1/5 m = trăng tròn cm;

i/ 2600dm = 260 m;

k/ 4200cm = 420m;

Bài 4. Viết số tương thích nhập khu vực chấm

a/ 5m2 = 500 dm2;

b/ 12 dm2 = 1200 cm2;

c/ 3m2 = 300 00 cm2;

d/23m2 = 230000 cm2

e/ 4500dm2= 45 m2;

g/ 30000cm2= 300 dm2;

h/ 1200000m2=  120 hm2

Bài 5. Viết số tương thích nhập khu vực chấm

a/ 2 tiếng đồng hồ 5 phút = 125 phút;

b/ 4 phút 23 giây = 263 giây;

c/ 7 phút 12 giây = 432 giây

d/ một nửa giờ = 30 phút;

g/ 1/3 phút = trăng tròn giây;

h/ 1/5 phút = 12 giây

i/ 123 giây = 2 phút 3 giây;

k/ 189 phút = 3h 9 phút

m/ 3 thế kỉ = 300 năm;

n/ 1/5 thế kỉ = trăng tròn năm;

p/ 3 ngày = 72 giờ

Bài 6: So sánh những đại lượng sau

a) 3kg 50g = 3050g

b) 4 giờ 36 phút  > 5425 giây

c) 8km 7dam > 2484 m

d) 3 năm < 48 tháng

e) 875m < 46hm

f) 12km 750dam = 12750m

g) 3 năm 18 mon < 60 tháng

h) 7T 6 tạ 54 yến < 28470 kg

Bài 7: Tính những đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4 giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5T 7kg x trăng tròn kilogam = ? kg

Bài 8: Một tuần với 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì với từng nào ngày?

b) 623 ngày thì với từng nào tuần?

DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

Số tầm nằm trong = tổng những số hạng : số những số hạng

Tổng những số hạng = số tầm nằm trong x số những số hạng

Bài 1. Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

b/ 37, 42 và 56;

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Bài 2. Một tổ phát hành muối bột thu hoạch nhập năm mùa như sau: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 72 tạ và 98 tạ. Hỏi tầm các mùa tổ cơ thu hoạch được từng nào tạ muối?

Bài 3. Sự tăng số lượng dân sinh của một xã nhập tía năm theo thứ tự là: 90 người, 86 người, 70 người. Hỏi tầm từng năm số lượng dân sinh của xã cơ gia tăng từng nào người?

Bài 4. Một cửa hàng gửi máy vì như thế xe hơi. Lần đầu với 3 xe hơi, từng xe hơi gửi được 16 máy. Lần sau với 5 xe hơi không giống, từng xe hơi gửi được 24 máy. Hỏi tầm từng xe hơi gửi được từng nào máy?

Xem thêm: cefuroxime 125mg/5ml

Bài 5. Một công ti gửi đồ ăn thức uống nhập TP. Hồ Chí Minh. Có 5 xe hơi, từng xe hơi gửi được 36 tạ và 4 xe hơi, từng xe hơi gửi được 45 tạ. Hỏi tầm từng xe hơi gửi được từng nào tấn thực phẩm?

Bài 6. Một xe hơi giờ loại nhất chạy được 39 km, giờ loại nhị chạy được 60 km, giờ loại tía chạy được vì như thế quãng đàng của nhị giờ đầu. Hỏi tầm từng giờ xe hơi chạy được từng nào ki-lô-mét?

Bài 7.

a/ Số tầm nằm trong của nhị số vì như thế 8. sành 1 trong những nhị số vì như thế 9, dò xét số kia?

b/ Số tầm nằm trong của nhị số vì như thế trăng tròn. sành 1 trong những nhị số vì như thế 30, dò xét số kia?

Bài 8. Với độ quý hiếm nào là của a thì:

a/ a x 5 < 1

b/ a x 6 < 20

c/ 250 : a < 5

Gợi ý giải

Bài 1. Tìm số tầm nằm trong của những số sau:

a/ 35 và 45;

Đáp án: 40

b/ 37, 42 và 56;

Đáp án: 45

c/ trăng tròn, 32, 24 và 36;

Đáp án: 28

d/ 25, 37, 30, 75 và 63

Đáp án: 46

Bài 2.

Trung bình các mùa chiếm được số tạ muối bột là ;

(45 + 60 + 75 + 72 + 98 ) : 5 = 70 ( tạ )

Đáp số : 70 tạ muối

Bài 3.

Trung bình từng năm xã cơ gia tăng số người là:

(90 + 86 + 70) : 3 = 82 (người)

Đáp số: 82 người

Bài 4.

Số máy 3 xe hơi chở lần thứ nhất được là:

16 × 3 = 48 (máy)

Số máy 5 xe hơi đợt sau chở được là:

24 × 5 = 120 (máy)

Trung bình từng xe cộ chở được số máy là:

(48 + 120) : ( 3 + 8 ) = 21 (máy)

Đáp số: 21 máy

Bài 5.

5 xe hơi đầu chở được là:

36 x 5 = 180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Trung bình từng xe hơi chở được là:

(180 + 180):5 = 40 (tạ)

Đổi 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn thực phẩm

Bài 6.

Giờ loại tía chạy được số km là

39 + 60 = 99 (km)

Trung bình từng giờ chạy được số km là

(39 + 60 + 99) = 66 (km)

Đ/S : 66 km

Bài 7.

a/ Số tầm nằm trong của nhị số vì như thế 8. sành 1 trong những nhị số vì như thế 9, dò xét số kia?

Tổng của nhị số là:

8 x 2 = 16

Số cơ là:

16 - 9 = 7

b/ Số tầm nằm trong của nhị số vì như thế trăng tròn. sành 1 trong những nhị số vì như thế 30, dò xét số kia?

Tổng của nhị số là:

20 x 2 = 40

Số cơ là:

40 - 30 = 10

Bài 8.

a. a x 5 < 1

⇒ a = 0

b. a x 6 < 20

⇒ a = 1; 2; 3

c. 250 : a < 5

⇒ a = 250; 125

DẠNG 5: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tổng của nhị số là: Hai số cơ nằm trong lại; cả nhị.

Hiệu của nhị số là: nhiều hơn nữa, thấp hơn, xoàng xĩnh, rộng lớn.

Cách giải:

Cách 1: Số bé nhỏ = (tổng – hiệu) : 2

Số rộng lớn = tổng – số bé nhỏ Hoặc

Số rộng lớn = Số bé nhỏ + hiệu

Cách 2: Số rộng lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé nhỏ = Tổng – Số rộng lớn Hoặc

Số bé nhỏ = Số rộng lớn – hiệu

Bài 1. Tổng của nhị số là 48. Hiệu của nhị số là 12. Tìm nhị số cơ.

Bài 2. Tổng của nhị số là 36. Hiệu của nhị số là 18. Tìm nhị số cơ.

Bài 3. Tuổi tía và tuổi tác con cái nằm trong lại được 50. Cha rộng lớn con cái 28 tuổi tác. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 4. Một lớp học tập với 36 học viên. Số học viên nam giới thấp hơn số học viên phái nữ 4 các bạn. Hỏi lớp cơ với từng nào học viên nam giới, từng nào học viên phái nữ.

Bài 5. Cả nhị lớp 4A và 4B trồng được 485 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B 45 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây.

Bài 6. Tuổi chị và tuổi tác em nằm trong lại được 32. Em xoàng xĩnh chị 8 tuổi tác. Hỏi chị từng nào tuổi tác, em từng nào tuổi?

Bài 7. Một tủ sách mới sắm thêm thắt 45 cuốn sách bao gồm nhị loại: sách văn học tập và sách khoa học tập. Số sách văn học tập nhiều hơn nữa số sách khoa học tập 11 quyển. Hỏi từng loại với từng nào quyển ?

Bài 8. Hai group thực hiện đàng nằm trong che đậy một phần đường nhiều năm 800m. Đội loại nhất che đậy được thấp hơn group loại nhị 136m đàng. Hỏi từng group che đậy được từng nào mét đường?

Bài 9. Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc. Thửa loại nhất thu hoạch được nhiều hơn nữa thửa loại nhị 6 tạ. Hỏi từng thửa thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10. Lớp Một và lớp Hai nằm trong thu nhặt được 127 kilogam giấy má. Lớp Hai thu nhặt được nhiều hơn nữa lớp Một 9 kilogam giấy má. Hỏi từng lớp thu nhặt được từng nào ki-lô-gam giấy?

Bài 11. Hai tấm vài ba nhiều năm toàn bộ 114m. Tấm vải vóc loại nhất dài thêm hơn tấm vải vóc loại nhị 6m. Hỏi từng tấm vải vóc mềm từng nào mét?

Gợi ý giải

Bài 1

Số bé nhỏ là:

(48 - 12) : 2 = 18

Số rộng lớn là:

48 - 18 = 30

Đáp số : Số lớn: 30.

Số bé: 18.

Bài 2

Số bé nhỏ là :

(36 − 18) : 2 = 9

Số rộng lớn là:

9 + 18 = 27

Vậy 2 số nên dò xét là: 9; 27

Bài 3

Tuổi tía là:

(50 + 28) : 2 = 39 (tuổi)

Tuổi con cái là:

50 - 39 = 11 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bố: 39 tuổi

Tuổi con: 11 tuổi

Bài 4

Số học viên nam giới là:

(36 - 6) : 2 = 15 (học sinh)

Số học viên phái nữ là :

15 + 6 = 21 (học sinh)

Đáp số: nữ: 21 bạn; nam: 15 bạn

Bài 5

Lớp 4A trồng được số km là:

(485 - 45) : 2 = 220 (cây)

Lớp 4B trồng được số km là:

485 - 220=265 (cây)

Đáp số: 4A: 220 cây

4B: 265 cây

Bài 6

Tuổi chị là:

(36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi em là:

36 - 22 = 14 (tuổi)

Đáp số: Chị: 22 tuổi

Em: 14 tuổi

Bài 7

Số sách văn học tập tủ sách tiếp tục mua sắm là (45 + 11) : 2 = 28 (quyển sách)

Số sách khoa học tập tủ sách tiếp tục mua sắm là 28 - 11 = 17 (quyển sách)

Đáp số: Sách văn học: 28 quyển sách

Sách khoa học: 17 quyển sách

Bài 8

Đội thứ hai che đậy được số mét đàng là:

(800 + 136) : 2 = 468 (m)

Đội loại nhất che đậy được số mét đàng là:

800 - 468 = 332 (m)

Đáp án: Đội 1 che đậy 332m đàng,

Đội 2 che đậy 468m đàng.

Bài 9.

Hai thửa với : 3 tấn 2 tạ thóc=3200 kilogam thóc

Thửa 1 nhiều hơn nữa thửa 2 là 6 tạ = 600 kilogam thóc

Giải:

Hai đợt số thóc thửa loại nhất với là: 3200 + 600 = 3800 kg

Số thóc thửa loại nhất thu hoạch được là:

3800 : 2 = 1900 kilogam thóc

Số thóc thửa loại nhị thu hoạch được là:

1900 - 600 = 1300 kilogam thóc

Đáp số: thửa 1: 1900 kg

Thửa 2: 1300kg

Bài 10

Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy má là:

(127 - 9) : 2 = 59 (kg)

Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy má là:

59 + 9 = 68 (kg)

Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy;

Lớp Hai: 68kg giấy má.

Bài 11

Tấm vải vóc loại nhất nhiều năm số m là:

(114 + 6) : 2 = 60 (m)

Tấm vải vóc loại nhị nhiều năm số m là:

114 - 60 = 54 (m)

Đáp số: Tấm vải vóc loại nhất: 60 m

Tấm vải vóc loại hai: 54 m

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH

+) Chu vi hình chữ nhật: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

Diện tích hình chữ nhật: S

S = a x b

a = S : b

b = S : a

+) Chu vi hình vuông: P

Cạnh hình vuông: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình vuông: S

S = a x a

Chu vi hình bình hành: P

Chiều dài: a

Chiều rộng: b

P = (a + b) x 2

+) Diện tích hình bình hành: S

Độ nhiều năm đáy: a

Chiều cao: h

a = S : h

S = a x h

h = S : a

+) Chu vi hình thoi: P

Cạnh hình thoi: a

P = a x 4 a = P.. : 4

Diện tích hình thoi: S

Độ nhiều năm hai tuyến đường chéo: m, n

S = (m x n) : 2

Bài 1. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 24 m và chiều rộng lớn 18m.

Bài 2. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 4dm và chiều rộng lớn 36cm.

Bài 3. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18cm và chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều nhiều năm 2cm.

Bài 4. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều rộng lớn 26m và chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 4m.

Bài 5. Tính chu vi và ăn diện tich hình chữ nhật với chiều rộng lớn 12m và chiều nhiều năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn.

Bài 6. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật với chiều nhiều năm 18m và chiều rộng lớn vì như thế 1/3 chiều nhiều năm.

Bài 7. Tính chu vi hình chữ nhật với diện tích S 36cm2 và chiều rộng lớn 6cm.

Bài 8. Tính chu vi hình chữ nhật với diện tích S 64cm2 và chiều nhiều năm 16cm.

Bài 9. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 145cm.

Bài 10. Tính chu vi và diện tích S hình vuông vắn với cạnh nhiều năm 24m.

Bài 11. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 64cm.

Bài 12. Tính diện tích S hình vuông vắn biết chu vi hình vuông vắn này là 56m.

Bài 13. Tính diện tích S hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm và độ cao 12cm.

Bài 14. Tính diện tích S hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm và độ cao vì như thế 1/3 phỏng nhiều năm lòng.

Bài 15. Tính diện tich hình bình hành với độ cao 12m và phỏng nhiều năm lòng cấp 3 đợt độ cao.

Bài 16. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 12cm và 24 centimet.

Bài 17. Tính diện tích S hình thoi biết phỏng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh theo thứ tự là 12dm và 40 centimet.

Bài 18: Một hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 8cm và vì như thế \frac53 chiều rộng lớn.

a, Tính chu vi hình chữ nhật.

b, Tính diện tích S hình chữ nhật.

Bài 19: Một thửa ruộng hình chữ nhật với chu vi 200m. Chiều nhiều năm hình chữ nhật rộng lớn nhị đợt chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích S hình chữ nhật cơ.

Bài 20: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều nhiều năm cấp 4 đợt chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều nhiều năm 5m và hạn chế chiều rộng lớn 5m thì được một miếng vườn mới mẻ với diện tích S nhỏ rộng lớn diện tích S miếng vườn ban sơ là 250 m2. Tính diện tích S miếng vườn ban sơ.

Bài 21: Sân ngôi trường em hình vuông vắn. Để gia tăng diện tích S ngôi nhà ngôi trường không ngừng mở rộng về từng phía 3m thì diện tích S gia tăng 192m2. Hỏi trước đó sảnh ngôi trường em với diện tích S là từng nào m2?

DẠNG 7: BÀI TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

234 x 345

265 x 309

287 x 345

2358 x 87

654 x 235

124 x 35

175600 : 200

98976 : 46

12300 : 130

35467 : 678

23467 : 673

21356 : 762

Bài 2. Tính vì như thế nhị cách

a/ 143 x (76 + 24)

b/ 345 x (121 – 21)

c/ 1234 x (45 + 55)

d/ 456 x (135 – 35)

Bài 3. Một thị xã cảm nhận được 215 vỏ hộp cây bút chì màu sắc, từng vỏ hộp với 24 cây bút chì. Huyện cơ chia đều cả hai bên số cây bút chì màu sắc cơ mang lại 86 lớp. Hỏi từng lớp cảm nhận được từng nào cây bút chì màu sắc.

Bài 4. Một xe cộ xe hơi chở 27 bao gạo, từng bao nặng trĩu 50kg và chở 25 bao mì, từng bao nặng trĩu 30 kilogam. Hỏi xe cộ cơ chở toàn bộ từng nào ki –lô-gam gạo và mì.

Bài 5. Một lớp học tập với 12 lớp học tập, từng lớp học tập với 45 học viên và 6 lớp học tập không giống, từng lớp với 42 học viên. Hỏi ngôi trường cơ với từng nào học viên.

Bài 6. Một người cút xe đạp điện tính rời khỏi nhập 5 phút cút được 975m. Cứ giẫm đều vì vậy thì sau 45 phút tiếp tục cút được từng nào mét.

Bài 7. Phòng họp A với 12 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 11 người ngồi. Phòng họp B với 14 mặt hàng ghế, từng mặt hàng ghế với 9 người ngồi. Hỏi số đứa ở chống nào là nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa từng nào người.

Bài 8. Một cửa hàng đồ ăn thức uống với 340 kilogam cá. Người tao vừa phải mang đến cửa hàng này 11 sọt cá, từng sọt 25 kilogam cá. Hỏi cửa hàng cơ với toàn bộ từng nào ki-lô-gam cá.

Bài 9. Một người cút xe đạp điện nhập 125 phút đầu, từng phút cút được 198m và nhập 112 phút sau, từng phút cút được 168m. Hỏi người này đã cút quãng đàng nhiều năm từng nào mét?

Bài 10. Trung bình từng con kê cái đẻ rất cần phải với 104g thóc ăn nhập một ngày. Trong kho của trại chăn nuôi với trăng tròn kilogam thực phẩm. Với số thực phẩm cơ với đầy đủ nhằm 375 con kê cái đẻ ăn nhập một ngày không?

Bài 11. Có 2436 học viên nhập cuộc đồng thao diễn thể thao. Trong số đó một nửa số học viên đem ăn mặc quần áo đỏ ửng, 1/3 số học viên cơ đem ăn mặc quần áo vàng, số học viên còn sót lại đem ăn mặc quần áo xanh rớt. Hỏi với từng nào học viên đem ăn mặc quần áo xanh?

Bài 12. Một người quốc bộ cút được 8524m nhập 2 tiếng đồng hồ. Hỏi nếu như người cơ quốc bộ nhập 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng thì được phần đường từng nào mét?

Bài 13. Một đoàn thuyền giao hàng rời khỏi bến cảng. 5 chuyến đầu gửi được 25T ; 10 chuyến sau gửi được 38 tấn; 5 chuyến cuối gửi được 17T. Hỏi tầm từng chuyến xe cộ gửi được từng nào tấn hàng?

Bài 14. Hai cửa hàng nằm trong nhận 7420m vải vóc. Cửa mặt hàng loại nhất tầm thường ngày bán tốt 265m vải vóc, cửa hàng loại nhị tầm thường ngày bán tốt 371m vải vóc. Hỏi cửa hàng nào là phân phối không còn số vải vóc sớm rộng lớn và sớm rộng lớn từng nào ngày?

DẠNG 8: BÀI TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 3, 5, 9

Bài 1. Trong những số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.

a/ Các số phân tách không còn mang lại 2:

b/ Các số phân tách không còn mang lại 5:

c/ Các số phân tách không còn mang lại 2 và 5:

d/ Các số phân tách không còn mang lại 3:

e/ Các số phân tách không còn 9:

g/ Các số phân tách không còn mang lại 3 tuy nhiên ko phân tách không còn mang lại 9:

h/ Các số phân tách không còn cho tất cả 2, 3, 5 và 9:

Bài 2. Tìm chữ số tương thích điền nhập dù trống không nhằm được:

a/ 13... phân tách không còn mang lại 3;

b/ 4...0 phân tách không còn 9;

c/ 24... phân tách không còn cho tất cả 3 và 5;

d/ 47... phân tách không còn cho tất cả 2 và 3;

Bài 3

a/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn mang lại 2:

b/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn mang lại 3:

c/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn mang lại 5:

d/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn mang lại 9:

e/ Viết tía số với 4 chữ số phân tách không còn mang lại 2 và 5:

h/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn mang lại 2 và 3:

i/ Viết tía số với 3 chữ số phân tách không còn mang lại 2; 3; 5 và 9:

DẠNG 9: BÀI TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 1. Viết phân số chỉ phần tiếp tục đồ sộ màu sắc cho từng hình sau:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 2. Viết bên dưới dạng phân số những thương sau:

2 : 5= …….; 15 : 8 =……..; 7 : 1 =…….; 3 : 7 = ……; 4 : 9 = …….; 12 : 3 =…..

2 : 3= …….; 11 : 8 =……..; 6 : 7 =…….; 7: 8 = ……; 4 : 3 = …….; 16 : 4 =…..

Bài 3. Viết từng phân số sau đây bên dưới dạng thương và tính thương bám theo mẫu:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 4. Viết từng số sau bên dưới dạng phân số:

3 = ………..; 34 = ………; 13 = ………….; 25 = ……..; 387=………..

100 = ………..; 0 = ………; 456 = ………….; 57 = ……..; 32=………..

Bài 5. So sánh phân số với 1:

Phân số với tử số to hơn khuôn mẫu số thì phân số to hơn 1

Phân số với tử số nhỏ thêm hơn khuôn mẫu số thì phân số nhỏ thêm hơn 1

Phân số với tử số vì như thế khuôn mẫu số thì phân số vì như thế 1

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 6. Rút gọn gàng những phân số sau:

Vận dụng tín hiệu phân tách không còn mang lại 2, 3, 5, 9 nhằm rút gọn gàng những phân số

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 8. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

Bài 9. Rút gọn gàng những phân số:

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4

DẠNG 10: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1. Một lớp học tập với 35 học viên, nhập cơ số 3/5 học tập xếp loại khá. Tính số học viên xếp loại khá của lớp cơ.

Bài 2. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật với chiều nhiều năm 120m, chiều rộng lớn vì như thế 5/6 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 3. Lớp 4A với 16 học viên nam giới và số học viên phái nữ vì như thế 9/8 số học viên nam giới. Hỏi lớp cơ với từng nào học tập sinh?

Bài 4. Một sảnh ngôi trường hình chữ nhật với chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn vì như thế 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của sảnh ngôi trường cơ.

Bài 5. Một cửa hàng với 50 kilogam đàng. Buổi sáng sủa phân phối 10 kilogam đàng, giờ chiều phân phối 3/8 số đàng còn sót lại. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng phân phối từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6. Quãng đàng kể từ ngôi nhà anh Hải cho tới thị xã nhiều năm 15km. Anh Hải cút kể từ ngôi nhà rời khỏi thị xã, khi cút được 2/5 quãng đàng thì tạm dừng nghỉ ngơi một khi. Hỏi anh Hải còn nên cút tiếp từng nào ki-lô-mét nữa thì cho tới thị xã?

Bài 7. Có một kho chứa chấp xăng. Lần đầu người tao mang ra 32 850 lít xăng, đợt sau mang ra vì như thế 1/3 lần thứ nhất. Hỏi khi đầu nhập kho với từng nào lít xăng?

DẠNG 11: BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ

Tỉ số của a và b là a : b hoặc (b không giống 0)

Bài 1. Viết tỉ số của a và b, biết:

a/ a = 2, b = 3;

b/ a = 7, b = 4;

c/ a = 6, c = 2;

d/ a = 4, b = 10;

e/ a = 5, b = 7

Bài 2. Trong vỏ hộp với 2 cây bút đỏ ửng và 8 cây bút xanh rớt.

a/ Viết tỉ sô của số cây bút đỏ ửng và sô cây bút xanh

b/ Viết tỉ số của sô cây bút xanh rớt và số cây bút đỏ

c/ Viết tỉ số của số cây bút đỏ ửng và số cây bút nhập hộp

d/ Viết tỉ số của số cây bút xanh rớt và số cây bút nhập hộp

Bài 3. Trong một nhóm với 5 các bạn trai và 6 bạn nữ.

a/ Viết tỉ số các bạn trai và số các bạn cả tổ

b/ Viết tỉ số bạn nữ và số các bạn cả tổ

Bài 4. Trên bến bãi cỏ với trăng tròn con cái trườn và số trâu vì như thế 1/4 số trườn. Hỏi bên trên bến bãi cỏ với bao nhiêu con cái trâu ?

DẠNG 12: BÀI TOÁN VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: Vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm tổng sô phần vì như thế nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Tổng của nhị số là 96. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 2. An và Bình với 25 quyển vở. Số vở của An vì như thế 2/3 số vở của Bình. Hỏi từng các bạn với từng nào quyển vở?

Bài 3. Tổng của nhị số là 333. Tỉ số của nhị số là 2/7 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Hai kho chứa chấp 125 tấn thóc, nhập cơ số thóc ở kho loại nhất vì như thế 3/2 số thóc ở kho loại nhị. Hỏi từng kho với từng nào tấn thóc ?

Bài 5. Tổng của nhị số là số lớn số 1 với nhị chữ số. Tỉ số của nhị số là 4/5. Tìm nhị số cơ.

Bài 6. Tổng của nhị số là 198. Tỉ số của nhị số là 3/8 . Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Một người tiếp tục bán tốt 280 ngược cam và quýt, nhập cơ số cam vì như thế 2/5 số quýt. Tìm số cam, số quýt tiếp tục phân phối.

Bài 8. Lớp 4A và lớp 4B trồng được 330 cây. Lớp 4A với 34 học viên, lớp 4B với 32 học viên. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng được số km như nhau.

Bài 9. Một hình chữ nhật với chu vi là 350 m, chiều rộng lớn vì như thế 3/4 chiều nhiều năm. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ.

Bài 10. Một kinh sợ dây tương đối dài 28m được hạn chế trở thành nhị đoạn, đoạn loại nhất nhiều năm cấp 3 đợt đoạn loại nhị. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào mét?

Bài 11. Một group học viên với 12 các bạn, nhập cơ số các bạn trai vì như thế 50% số bạn nữ. Hỏi group cơ với bao nhiêu các bạn trai, bao nhiêu các bạn gái?

Bài 12. Tổng của nhị số là 72. Tìm nhị số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn hạn chế 5 đợt thì được số bé nhỏ.

Bài 13. Hai số với tổng vì như thế 1080. Tìm nhị số cơ, hiểu được cấp 7 đợt số loại nhất thì được số loại nhị.

Bài 14. Một hình chữ nhật với chu vi là 250m, chiều rộng lớn vì như thế 2/3 chiều nhiều năm. Tìm diện tích S của hình cơ.

DẠNG 13: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Các bước giải bài xích toán:

- Cách 1: vẽ sơ đồ

- Cách 2: Tìm hiệu sô phần vì như thế nhau

- Cách 3: Tìm số rộng lớn, số bé

Bài 1. Hiệu của nhị số là 24. Tỉ số của nhị số là 3/5 . Tìm nhị số đó

Bài 2. Một hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 12m. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của hình chữ nhật cơ, hiểu được chiều nhiều năm vì như thế 4/7 chiều rộng lớn.

Bài 3. Số loại nhất xoàng xĩnh số loại nhị là 123. Tỉ số của nhị số là 2/5 . Tìm nhị số cơ.

Bài 4. Mẹ rộng lớn con cái 25 tuổi tác. Tuổi con cái vì như thế 2/7 tuổi tác u. Tính tuổi tác của từng người.

Bài 5. Hiệu của nhị số thông qua số bé nhỏ nhất với tía chữ số. Tỉ số của nhị số là 9/5. Tìm nhị số đó

Bài 6. Hiệu của nhị số là 85. Tỉ số của nhị số này là 3/8. Tìm nhị số cơ.

Bài 7. Người tao sử dụng số đèn điện màu sắc nhiều hơn nữa số đèn điện white là 250 đèn điện. Tìm số đèn điện từng loại, hiểu được số đèn điện màu sắc vì như thế 5/3 số đèn điện white.

Bài 8. Lớp 4A với 35 học viên và lớp 4B với 33 học viên nằm trong nhập cuộc trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn nữa lớp 4B là 10 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây, hiểu được từng học viên đều trồng số km như nhau.

Bài 9. Hiệu của nhị số là 30. Số loại nhất cấp 3 đợt số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 60. Nếu số loại nhất cấp lên 5 đợt thì được số loại nhị. Tìm nhị số cơ.

Bài 11. Một cửa hàng với số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là 540 kilogam. Tính số gạo từng loại, hiểu được số gạo nếp vì như thế 1/4 số gạo tẻ.

Bài 12. Hiệu của nhị số 738. Tìm nhị số cơ, hiểu được số loại nhất hạn chế 10 đợt thì được số loại nhị.

Bài 13. Năm ni tuổi tác con cái thấp hơn tuổi tác tía 35 tuổi tác và vì như thế 2/9 tuổi tác tía. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi tác.

Bài 14. Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ khối lượng toàn bộ là 220 kilogam. sành rằng số gạo trong những túi đều khối lượng cân nhau. Hỏi với từng nào ki-ô-gam từng loại?

Bài 15. Một quầy hàng với 63 đồ dùng đùa bao gồm xe hơi và búp bê, số búp bê vì như thế 2/5 số xe hơi. Hỏi quầy hàng cơ với từng nào cái xe hơi.

Bài 16. Hai kho thóc chứa chấp 1350 tấn thóc. Tính số thóc từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất vì như thế 4/5 số thóc của kho loại nhị.

Bài 17. Cha rộng lớn con cái 30 tuổi tác. Tuổi con cái vì như thế 1/6 tuổi tác tía. Tính tuổi tác của từng người.

Xem thêm: soạn văn lớp 7 tập 1 cánh diều

Bài 18. Một lớp học tập với 35 học viên, nhập cơ số học viên trai vì như thế 3/4 số học viên gái. Hỏi lớp học tập cơ với bai nhiêu học viên gái.

Các thầy cô và những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể bên trên tệp tin vận chuyển về.

Trọn cỗ Toán cơ phiên bản lớp 4 bao hàm không thiếu thốn những dạng Toán nhập lịch trình học tập lớp 4 Số học tập và hình học tập cho những em học viên ôn tập luyện, những thầy cô tìm hiểu thêm thực hiện bài xích tập luyện ôn ở trong nhà cho những em học viên nhập thời hạn nghỉ ngơi hè rời mất mặt kiến thức và kỹ năng khi tham gia học lại.