bài tập ankadien

Với bài bác tập dượt trọng tâm về Ankanđien và cơ hội giải môn Hóa học tập lớp 11 bao gồm cách thức giải cụ thể, bài bác tập dượt minh họa sở hữu điều giải và bài bác tập dượt tự động luyện sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt trọng tâm về Ankanđien và cơ hội giải. Mời chúng ta đón xem:

Bài tập dượt trọng tâm về Ankanđien và cơ hội giải – Hóa học tập lớp 11

Bạn đang xem: bài tập ankadien

A. Lý thuyết và cách thức giải

Dạng 1: Bài tập dượt về phản xạ nằm trong của ankađien

Tương tự động anken, những ankađien cũng rất có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong H2 (xt: Ni); halogen và hiđrohalogenua. Tùy theo đòi ĐK (tỉ lệ số mol những hóa học, sức nóng độ), phản xạ nằm trong halogen và hiđrohalogenua rất có thể xẩy ra bên trên một trong các 2 links song, hoặc nhị đầu ngoài của links song hoặc mặt khác nhập cả nhị links song.

-  Với hiđro:  CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 Ni,to CH3 – CH2 – CH-  CH3

-  Với brom:

+ Cộng 1, 2:  CH2=CH–CH=CH2 + Br2 (dd) 80oC CH2Br =CHBr– CH-CH2

                                                                                      (sản phẩm chính)                          

+ Cộng 1,4: CH2=CH–CH=CH2 + Br2 (dd) 40oC CH2Br –CH=CH-CH2Br

                                                                                            (sp chính)           

+ Cộng mặt khác nhập 2 nối đôi:

CH2=CH–CH=CH2 + 2Br2 (dd) →CH2Br –CHBr-CHBr-CH2Br

-  Với hiđro halogenua:

+ Cộng 1,2:  CH2=CH–CH=CH2 + HBr  (dd) 80oC CH2Br =CH– CH-CH3

                                                                                                         (sp chính)                           

+ Cộng 1,4:  CH2=CH–CH=CH2 + HBr (dd) 40oC CH3 –CH = CH-CH2Br

                                                                                      (sản phẩm chủ yếu )

Ví dụ 1: Cho ankađien X nhập 200,0 gam hỗn hợp Br2 mật độ 16% thấy hỗn hợp rơi rụng màu sắc và mặt khác lượng hỗn hợp tăng 4,0 gam. Vậy công thức của ankađien X là:

A. C5H8                   

B. C6H10                       

C. C4H6                         

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

nBr2=200.16%100%.160=0,2mol

Đặt ankađien sở hữu dạng CnH2n-2 (n ≥ 3)

CnH2n -2  + 2Br2 → CnH2n-2Br4

0,1.................0,2           mol

Theo bài bác đi ra, lượng hỗn hợp tăng đó là lượng của ankađien phản xạ.

14n2=40,1=40n=3

Vậy X là C3H4.

Đáp án D

Ví dụ 2: Cho ankađien X tính năng với HBr nhập ĐK tương thích thì chiếm được dẫn xuất Y nhập cơ brom cướp 53,69% về lượng. Vậy công thức phân tử của X rất có thể là :

A. C6H10                 

B. C5H8                 

C. C4H6                         

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

MY = 80 : 0,5369 = 149

⇒ MX = 149 – 80 – 1 = 68

⇒ X là C5H8.

Đáp án B

Dạng 2: Bài tập dượt về phản xạ trùng khớp ankađien

Thường bắt gặp, trùng khớp butađien và trùng khớp isopren:

 Bài tập dượt trọng tâm về Ankanđien và cơ hội giải – Hóa học tập lớp 11  (ảnh 1)                                                                                         

Chú ý:

+ Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa.

+ Chất đầu nhập cuộc phản xạ trùng khớp gọi là monome.

+ Sản phẩm gọi là polime.

+ Phần nhập lốt ngoặc gọi là đôi mắt xích của polime.

+ n là thông số trùng khớp, thông thường lấy độ quý hiếm trung  bình.

- Phương pháp: sít dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng

 Monome xt,to,p polime+ monome dư

⇒ mmonome = mpolime + mmonome dư

- Trong tình huống đề bài bác đòi hỏi tính thông số trùng khớp (n)

Ta có: n =  MpolimeM1matxich

Ví dụ 1: Người tao pha trộn poliisopren theo đòi sơ thiết bị sau: isopentan  isopren  poliisopren. Tính lượng isopentan cần thiết lấy nhằm rất có thể pha trộn được 68 gam poliisopren. hiểu hiệu suất của quy trình đạt 72%.  

A. 90 gam       

B. 120 gam         

C. 110 gam         

D. 100 gam

Hướng dẫn giải:

Xét 1 đôi mắt xích, poliisopren tao sở hữu sơ đồ:

C5H12 → → C5H8

72 100% 68 gam

x 72%68 gam

x=68.7268.0,72=100g

Đáp án D

Ví dụ 2: Phân tử khối khoảng của cao su đặc bất ngờ là 104720. Số đôi mắt xích tầm của cao su đặc phát biểu bên trên là

A. 1450.

B. 1540.

C. 1054.

D. 1405.

Hướng dẫn giải

Cao su bất ngờ là polime của isopren  Công thức là: 

[CH2C(CH3)=CHCH2]n hay (C5H8)n

 M = 68n = 104720  n = 1540

Đáp án B

Dạng 3: Bài tập dượt về phản xạ lão hóa ankađien

- Oxi hoá trả toàn:

Tương tự động những hiđrocacbon không giống, những ankađien đều cháy và lan nhiều nhiệt:

CnH2n – 2 + O2  to  nCO2 + ( n – 1) H2O

1                                    n                 (n-1)            mol

+ Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn ankađien: nCO2>nH2O;nankadien=nCO2nH2O

+ Nếu nhen nhóm cháy lếu phù hợp anken và ankađien thì nankadien=nCO2nH2O

+ Trong tình huống đề bài bác mang đến lếu phù hợp ankađien thì sử dụng cách thức khoảng nhằm giải.

- Oxi hoá ko trả toàn:

Các ankađien cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 như anken.

Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn lếu phù hợp X bao gồm nhị ankađien sau đó nhau nhập sản phẩm đồng đẳng thì chiếm được 28,6 gam CO2  và 9,18 gam nước. Vậy công thức của 2 ankađien là:

A. C6H10 và C7H12                       

B. C5H8 và C6H10

C. C4H6 và C5H8                          

Xem thêm: cách vẽ hàm số bậc 2

D. C3H4 và C4H6

Hướng dẫn:

nCO2=28,644=0,65mol;nH2O=9,1818=0,51molnankadien=nCO2nH2O=0,14molC¯=nCO2nankadien=0,650,14=4,6

Vậy 2 ankađien là C4H6 và C5H8.

Đáp án C

Ví dụ 2: Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol lếu phù hợp X bao gồm anken và ankađien chiếm được CO2 và H2O nhập cơ số mol CO2 nhiều hơn thế nữa số mol H2O là 0,1 mol. Vậy 0,15 mol lếu phù hợp X rất có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp chứa chấp tối nhiều từng nào mol brom?

A. 0,15 mol     

B. 0,trăng tròn mol         

C. 0,30 mol         

D. 0,25 mol

Hướng dẫn giải:

nankadien=nCO2nH2O=0,1molnanken=nhhnankadien=0,05mol

Số mol Br2 tối nhiều = 2nankadien + nanken = 0,25 mol

B. Bài tập dượt minh họa

Câu 1: Kết luận nào là sau đó là không đúng?

A. Ankađien là những HC ko no mạch hở, phân tử sở hữu nhị links song C=C.

B. Ankađien sở hữu kỹ năng nằm trong phù hợp nhị phân tử hiđro.

C. Những phù hợp hóa học sở hữu kỹ năng nằm trong phù hợp nhị phân tử hiđro nằm trong loại ankađien.

D. Những hiđrocacbon ko no mạch hở, phân tử sở hữu nhị links song cách nhau chừng một links đơn được gọi là ankađien phối hợp.

Câu 2. Cho phản xạ thân thuộc buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3CHBrCH=CH2.                     

B. CH3CH=CHCH2Br.  

C. CH2BrCH2CH=CH2.                   

D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 3. Ankađien phối hợp X sở hữu CTPT C5H8. Khi X tính năng với H2 rất có thể tạo ra hiđrocacbon Y công thức phân tử C5H10 sở hữu đồng phân hình học tập. CTCT của X là

A. CH2=CHCH=CHCH3.                      

B. CH2=C=CHCH2CH3.

C. CH2=C(CH3)CH=CH2.                     

D. CH2=CHCH2CH=CH2.

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 3,40 gam ankađien X, chiếm được 5,60 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H6.               

B. C4H8.                 

C. C4H6.      

D. C5H8.

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít khí X (đktc) bao gồm buta–1,3–đien và etan tiếp sau đó dẫn toàn cỗ thành phầm cháy hít vào nhập hỗn hợp H2SO4 đặc thì lượng hỗn hợp axit gia tăng từng nào gam?

A. 3,6 g.                  

B. 5,4 g.                  

C. 9,0 g.                    

D. 10,8 g.

Câu 6. 2,24 lít lếu phù hợp X bao gồm buta–1,3–đien và penta–1–3-đien (đktc) rất có thể tính năng không còn tối nhiều từng nào lít hỗn hợp brom 0,10 M?

A. 2 lít.                    

B. 1 lít.                   

C. 1,5 lít.                     

D. 2,5 lít.

Câu 7: Trùng phù hợp đivinyl dẫn đến cao su đặc Buna sở hữu kết cấu là?

A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.                          

B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.                         

D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn lếu phù hợp X bao gồm nhị ankađien sau đó nhau nhập sản phẩm đồng đẳng thì chiếm được 14,3 gam CO2  và 4,59 gam nước. Vậy công thức của 2 ankađien là:

A. C6H10 và C7H12                       

B. C5H8 và C6H10

C. C4H6 và C5H8                          

D. C3H4 và C4H6

Câu 9: Hỗn phù hợp X bao gồm ankađien và H2 sở hữu tỷ trọng mol 2 : 3. Cho 0,5 mol lếu phù hợp X qua loa Ni, nung rét chiếm được lếu phù hợp Y. Cho lếu phù hợp Y qua loa hỗn hợp brom dư thấy sở hữu 0,26 mol Br2 đang được phản xạ và bay đi ra 4,48 lít lếu phù hợp Z sở hữu tỷ khối đối với H2 là 8. Vậy công thức của ankađien là:

A. C4H6                   

B. C5H8                         

C. C3H4                         

D. C6H10

Câu 10: Hỗn phù hợp X bao gồm một anken và một ankađien. Cho 3,36 lít lếu phù hợp X nhập hỗn hợp brom dư thấy sở hữu 32,0 gam brom đang được phản xạ và lượng hỗn hợp tăng 6,9 gam. Vậy anken và ankađien rất có thể ứng với những công thức kết cấu sau?

A. C2H4 và C4H6                                                              

B. C2H4 và C3H4         

C. C3H6 và C4H6                                                              

D. C3H6 và C5H8

Đáp án minh họa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

A

D

B

A

B

C

B

A

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11 sở hữu đáp án và điều giải cụ thể khác:

Trắc nghiệm lý thuyết Hóa 11 Chương 7 Hidrocacbon thơm

Bài tập dượt trọng tâm Hidrocacbon thơm tho và cơ hội giải

Xem thêm: triển vọng của chăn nuôi

Dạng 1: Bài tập dượt về phản xạ thế, phản xạ nằm trong của những hiđrocacbon thơm tho và cơ hội giải

Dạng 2: Bài tập dượt về phản xạ lão hóa của những hiđrocacbon thơm tho và cơ hội giải

Các dạng toán về Hidrocacbon thơm tho và cơ hội giải