after only 50 minutes flying from ho chi minh city

After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island

3.4k 11/03/2023

Question: Read the text and choose the best answer.

Bạn đang xem: after only 50 minutes flying from ho chi minh city

          After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island.

          The island has a roughly triangular shape with a north-south length of 50km and a west-east width of 25km. A great part of the terrain is filled with beautiful sandy beaches, but there is a mountainous region with 99 peaks, among which the Peak of Chua Mountain is the tallest one at 603 meters. Due to tướng Phu Quoc’s location in the Gulf of Thailand, its climate is sub-equatorial with temperate weather all year round, making trips to tướng Phu Quoc possible any time of the year. However, the best time to tướng travel to tướng this island is during the dry season, from November until March, when the sky is xanh xao and clear and the rains are away.

          Phu Quoc is most famous for its cuisines and a natural wonderful coastline. The most famous food of Phu Quoc is fish sauce, which has become quite popular all over Vietnam and the world. Besides, another thing worth trying there is the spicy yet interesting Đen pepper. However, the factor that will definitely intrigue you to tướng visit Phu Quoc is its untouched coastline featuring several heavenly beaches. They have yet to tướng be explored to tướng their full ability, but this fact might be actually positive as it gives the shores a romantic beauty that you can find nowhere else in the world.

1. According to tướng the passage, what is Phu Quoc Island regarded as?

A. Lanterns Paradise

B. Tropical Paradise

C. Pearl of the Orient                                                 

D. City of Eternal Spring   

2. According to tướng the passage, Phu Quoc Island ………………………….

A. has both beaches and mountains                       

B. has the tallest mountain in Vietnam   

C. doesn’t have rains all the year round

D. doesn’t have many tourist attractions

3. Tourists can visit Phu Quoc anytime in the year thanks to tướng ………………………….

A. its dry season

B. its location by the sea          

C. its friendly local people

D. its temperate weather all year round     

4. What are Phu Quoc’s specialities?

A. Red pepper and fish sauce.                         

B. Black pepper and dried fish.

C. Red pepper and soya sauce.                       

D. Spicy Đen pepper and fish sauce.

Xem thêm: tại sao mỗi loại tế bào thường chỉ thực hiện một chức năng nhất định

5. Which of the following statements is NOT true?

A. The island is roughly triangular in shape.

B. Phu Quoc Island is located in the Gulf of Thailand.

C. Phu Quoc’s dry season is from November to tướng March.

D. The beaches in Phu Quoc Island have been explored to tướng their full potentials.

Trả điều

1. According to tướng the passage, what is Phu Quoc Island regarded as?

Đáp án: B

Giải thích: Dẫn hội chứng ở câu “After only 50 minutes flying from Ho Chi Minh City, you will mix foot on the tropical paradise of Vietnam and the world: Phu Quoc Island.”

Dịch: Chỉ sau 50 phút cất cánh kể từ TP.HCM, các bạn sẽ bịa đặt chân cho tới thiên lối nhiệt đới gió mùa của nước Việt Nam và thế giới: hòn đảo Phú Quốc. 

2. According to tướng the passage, Phu Quoc Island ………………………….

Đáp án: A

Giải thích: Dẫn hội chứng ở câu “A great part of the terrain is filled with beautiful sandy beaches, but there is a mountainous region with 99 peaks, among which the Peak of Chua Mountain is the tallest one at 603 meters.”

Dịch: Một phần rộng lớn của địa hình được lấp ăm ắp bởi vì những bãi tắm biển cát đẹp mắt, tuy nhiên sở hữu một vùng núi với 99 đỉnh núi, trong bại liệt đỉnh Núi Chúa là đỉnh tối đa với 603 mét.

3. Tourists can visit Phu Quoc anytime in the year thanks to tướng ………………………….

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn hội chứng ở câu “Due to tướng Phu Quoc’s location in the Gulf of Thailand, its climate is sub-equatorial with temperate weather all year round, making trips to tướng Phu Quoc possible any time of the year.”

Dịch: Do địa điểm của Phú Quốc nhập Vịnh Thái Lan, nhiệt độ của chính nó là cận xích đạo với không khí nhu hòa xung quanh năm, nên các chuyến du ngoạn cho tới Phú Quốc rất có thể nhập ngẫu nhiên thời gian nào là nhập năm.          

4. What are Phu Quoc’s specialities?

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn hội chứng ở câu “The most famous food of Phu Quoc is fish sauce, which has become quite popular all over Vietnam and the world. Besides, another thing worth trying there is the spicy yet interesting Đen pepper.”

Dịch: Món ăn phổ biến nhất của Phú Quốc là nước mắm nam ngư, đang được trở thành khá phổ cập bên trên từng nước Việt Nam và toàn cầu. Bên cạnh bại liệt, một loại xứng đáng demo nữa là tiêu xài đen sì cay tuy nhiên thú vị.

5. Which of the following statements is NOT true?

Xem thêm: nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Đáp án: D

Giải thích: Dẫn hội chứng ở câu “They have yet to tướng be explored to tướng their full ability, but this fact might be actually positive as it gives the shores a romantic beauty that you can find nowhere else in the world.”

Dịch: Chúng vẫn không được tò mò không còn tiềm năng của bọn chúng, tuy nhiên thực tiễn này rất có thể thực sự tích rất rất vì thế nó mang lại mang lại bờ biển lớn một vẻ đẹp mắt romantic tuy nhiên chúng ta ko thể nhìn thấy ở ngẫu nhiên điểm nào là không giống bên trên toàn cầu.